Radon

Om radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan bli farlig när halterna blir för höga inomhus. Den bildas genom sönderfallet av radium i berggrunden och förekommer naturligt i marken och berggrunden runt omkring oss. I bostäder och byggnader kan radon ha olika källor, som marken under och/eller runt huset, byggmaterial som blåbetong, eller till och med vattnet. Huvudkällan till radon i inomhusmiljöer är oftast marken.

För att identifiera och mäta radonhalten är det nödvändigt att utföra radonmätningar. Den mest pålitliga metoden för mätning är långtidsmätningar, vilka ger ett årsmedelvärde och bör genomföras under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april. I Sverige är det högsta tillåtna gränsvärdet för radonhalt i inomhusmiljöer 200 bq/m3. Korttidsmätningar ger endast en indikation på eventuella problem, medan långtidsmätningar ger en bättre och säkrare bild av radonhalten över tid.

Att vara exponerad för höga radonhalter under en längre tid ökar risken för att utveckla lungcancer. Radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattas radon vara ansvarig för cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige.

För att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö rekommenderas regelbundna radonmätningar, särskilt om det inte har genomförts någon tidigare mätning eller om den senaste mätningen är äldre än tio år. Dessutom bör mätningar genomföras efter byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten, som förändringar relaterade till värme, ventilation, vatten samt eventuella ingrepp i bottenplattan, källarväggar eller väggar intill ventilations- och hisschakt.

Mäta radon

Cirka 325 000 svenska bostäder tros ha förhöjda nivåer av radon i inomhusluften. Radon är en osynlig och luktfri gas, vilket betyder att den enda pålitliga metoden för att identifiera dess närvaro är genom att genomföra en radonmätning.

För en säker mätning rekommenderas en långtidsmätning som sträcker sig över minst 60 dagar mellan den 1 oktober och 30 april.

Att genomföra mätningen är en enkelt. Du kan beställa radondosor och placera dem enligt de medföljande instruktionerna. Efter minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom cirka en vecka får du besked om radonhalten är förhöjd eller inte.